Výroční schůze 2015
Autor: Ondřej Černohorský
Datum: 19.01. 2020
Zpět na seznam
Sedmá výroční členská schůze se uskutečnila opět v příjemném prostředí salonku hotelu U kata dne 28. března 2015 od 14:00.

 

Přestože se VČS konala tradičně v Kutné Hoře, někteří členové pobočky využili možnost a v dopoledních hodinách navštívili výstavu Královéhradecký poklad – Denárová měna v českých zemích v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.


Kolem 13. hodiny se členové pobočky i pozvaní hosté začali scházet v hotelové restauraci U kata k obědu. Schůze začala dle programu ve 14 hodin prezencí přítomných členů, volbou mandátové a návrhové komise a přednesem nezbytných zpráv předsedy, hospodáře (v zastoupení jednatele T. Pavlíka) a předsedy revizní komise. Dále byla projednávána důležitá zpráva jednatele o právním stavu subjektivity pobočky a jejího jednání navenek a informace o podmínkách změny banky pro vedení pobočkového účtu. Důvodem byl problém při komunikaci s bankovního ústavem (Českou spořitelnou), který pobočka chtěla změnit kvůli nepřiměřeným bankovním poplatkům vyplývajícím z vedení účtu pobočky (cca 2000 Kč ročně). Právní subjektivita pobočky byla v důsledku zastaralých stanov ČNS omezena, neboť neměla dle nového Občanského zákoníku status „pobočného spolku“. S tím souvisel i problém zajištění přístupu hospodáře pobočky M. Dyjáka, zvoleného nově v roce 2014, k účtu pobočky, takže část povinností hospodáře musel nadále vykonávat P. Huňař.


Kromě problémů s převodem kompetencí na nového hospodáře byla zjištěna i chyba v jeho volbě v roce 2014, která byla v rozporu se stanovami ČNS. Zvolený hospodář M. Dyják nebyl kmenovým členem pobočky, proto nemohl tuto funkci vykonávat a na svou funkci rezignoval. Novým hospodářem byl zvolený L. Kučera.


Dalším důležitým bodem programu byla revize členské základny pobočky. Z důvodu administrativních chyb ústředí ČNS byli někteří členové chybně zařazeni do pobočky Pražské groše, ačkoliv o to neměli zájem. Dále bylo nutné se vypořádat s členy, kteří dlouhodobě neplatili členské příspěvky pobočce. Po odsouhlasení ukončení členství těchto lidí je stav členské základy následující: 19 členů, z toho 16 kmenových a tři sdružení zájmově.


Pobočka Pražské groše také odhlasovala poskytnutí příspěvku na obnovu hrobu Karla Chaury ve výši 500 Kč a možnost hlasování o některých nestatusových záležitostech pobočky elektronicky prostřednictvím hlasovacích lístků per rollam.


Řešena byla i databáze mincí grošového období na pobočkovém webu. Po několika letech fungování se začaly objevovat chyby, které nebylo možné v současném stavu opravit, proto bylo další plnění databáze pozastaveno. Předseda informoval členy o pracovní schůzce ze dne 7. února 2015, jíž se účastnil spolu s P. Gregorem a P. Kotolem. Na této schůzce byla domluvena a připravena nová koncepce databáze v maximální míře splňující a zohledňující dosud vyslovené připomínky.


Dále byla prezentována aktualizace a doplnění nových textů a zejména rozšíření funkcí na pobočkovém webu o tři databáze a dvě aplikace: P. Gregor vytvořil na základě vlastního studia dostupné numismatické a historické literatury databázi mincoven (obsahuje seznam především evropských mincoven od rozpadu Římské říše po současnost), databázi mincmistrů (zahrnuje soupis pracovníků mincoven, jako jsou mincmistři, vardajnové, rytci, řezači želez, správci, nájemci, komorští grófové, mincíři a další) a databázi mincovních reforem (nacházejí se zde základní informace o reformách, nařízeních a jiných událostech, které ovlivňovaly produkci jednotlivých mincoven). Dále byla Z. Moravcem připravena aplikace pro zápis opisů na mincích grošového období pomocí fontů vytvořených L. Kučerou (aplikace umí vygenerovat reprodukci opisu jako obrázek ve formátu PNG). Druhá aplikace P. Gregora slouží k měření délky vnitřních obrazů (nejen) na mincích z nahrané fotografie, na které se nachází i jiný objekt známé délky jako měřítko.


Diskutováno bylo i sepsání historie pobočky ČNS-PG a příprava článku, který by mohl být vydán k desetiletému výročí v roce 2018. Tohoto úkolu se zhostil O. Černohorský. Následoval výčet zásluh členů pobočky při její propagaci a seznam jejich publikační činnosti, který byl však v důsledku opožděného vydávání numismatických časopisů neúplný.


Po skončení bohatého programu následovala od 16 hodin volná zábava.