Jak poznat malého lva a užší korunu?
Autor: Tomáš Pavlík
Datum: 29.03. 2020
Zpět na seznam
Okolnosti vzniku "prozatímní typologie" - Rozlišující prvky - Rozdíl mezi malým a velkým lvem - Širší a užší koruna - Písmeno A s břevnem a bez břevna - Písmeno Z standardní a obrácené - Rozdělovací opisová znaménka (tečka, kroužek, dvojkroužek) - Křížek bez kroužku a s kroužkem

 

Pražské groše Václava II. jsou v porovnání s pražskými groši ostatních panovníků obdařeny několika nej. Zcela určitě jsou nejstarší, mají spolu s rannými groši Jana Lucemburského nejkvalitnější zrno, jsou nejpečlivěji ražené a co do estetiky provedení obrazu nemají podle mého názoru konkurenci. Co je rovněž důležité, velice často se (i díky kvalitní ražbě) dochovaly v natolik dobrém stavu, že k rekonstrukci ideální podoby jednotlivých typů či variant není nutno skládat celkový obraz z mnoha různých mincí, respektive jejich čitelných částí. Přes tato zjevná nej však groše Václava II. nemají kvalitně zpracovanou novodobou typologii.

Na prvních schůzích pobočky České numismatické společnosti - Pražské groše a v rámci diskuzí na webu www.sberatel.com jsem se, jak se později ukázalo dost neuváženě, nechal slyšet, že se pokusím prostřednictvím internetu a literatury o sestavení typologie grošů Václava II., a to dle typologických a variantních zásad vyslovených Jiřím Hánou v jeho knize (ale i jinde) Pražské groše Václava IV. z let 1378 - 1419. Internet měl především sloužit ke sběru fotografií mincí. Přestože se mi podařilo nasbírat fota několika desítek mincí, nestačí to. Je zjevné, že bez časově náročného zkoumání muzejních či soukromých sbírek mincí, není možno typologii kvalitně sestavit. A právě tato časová náročnost s ohledem na mé zaměstnání odsunula tento závazek někam na dobu důchodovou...

V době psaní tohoto článku se rozjíždí projekt databáze pražských grošů a jejich dílů na webu pobočky České numismatické společnosti - Pražské groše www.cnspg.cz. Snahou je vytvoření co do způsobu katalogizace obecně uznávané databáze, snad i v kvalitě národní autority. Za tímto účelem, při již zmiňované absenci kvalitní novodobé typologie, si dovoluji předložit prozatímní typologii, která se zaměřuje na výčet rozlišovací prvků či znaků jednotlivých typů či variant grošů Václava II. Když už nic víc, tak alespoň zodpoví evergreen v podobě: "Je to malý lev nebo není?"

Rozlišujícím prvkem grošů v této "prozatímní typologii" a zatím i v databázi na www.cnspg.cz vedle Smolíka1 bude:

1. Lev

1.1. Malý lev

1.2. Velký lev

1.2.1. Velký lev - větší

1.2.2. Velký lev - menší

2. Koruna

2.1. Koruna širší

2.2. Koruna užší

3. Písmeno A

3.1. S břevnem

3.2. Bez břevna

4. Písmeno Z

4.1. Obvyklé Z

4.2. Obrácené Z

5. Rozdělovací znaménko v opise WENCEZLAVS SECVNDVS

5.1. Chybějící

5.2. Tečka

5.3. Kroužek

5.4. Dvojkroužek

6. Podoba křížku v opisech

6.1. Bez kroužku

6.2. S kroužkem

 

1. Lev

Typů by se dalo vysledovat jistě několik, kolik přesně, to by záleželo na stanovení rozlišovací úrovně při jejich definici. Odvíjelo by se to od toho, zda za změnu typu budeme považovat každý nový kolek nebo jen zcela zásadní úmyslnou změnu celkového pojetí hlavy, těla lva či proporcí. Do zpracování ucelené typologie si musíme zatím vystačit s rozlišením lvů podle jejich "malosti" či "velikosti".

 

1.1. Malý lev

 

 

Základním rozpoznávacím znakem malého lva je tvar zadní pravé nohy u napojení na tělo lva. Malý lev v tomto místě nemá tzv. kuličku.

 

Malý lev (vlevo) a velký lev (vpravo).

 

Jako další rozlišovací znaky, které však už nejsou absolutní, lze vysledovat tyto. U malého lva je poměr velikosti těla lva (zadní levá tlapa a trup) k velikosti krku (hřívy) a hlavy téměř 1:1, u velkých lvů je tento poměr více či méně posunut ve prospěch těla lva. Hlava malého lva není zpravidla zakloněna vzad, lev se dívá přímo před sebe. U ostatních lvů je pravidlem, že hlava je zakloněna vzad a lev se tak dívá poněkud vzhůru. Tělo malého lva je napřímenější, zadní levá tlapa není tolik vystrčena vzad. Malý lev tak působí hřmotnějším a menším dojmem, než lvi ostatní. Ohyb ocasu malého lva před rozdvojením se dříve stáčí nahoru, nejde tolik dolů a k pravému okraji mince, rozdvojená část ocasu je menší než u ostatních lvů a svislá osa „osmičky“ je méně položena směrem k hlavě lva. Horní oko osmičky u malého lva směřuje kolměji vzhůru než u ostatních lvů, u kterých se těsněji přimyká k hlavě. A samozřejmě rubní značka - celá lilie za uchem. Nevím o tom, že by tento malý lev byl viděn s jinou rubní značkou.

 

 

 

1.2. Velký lev

Velkého lva lze definovat jako lva, který není malým lvem. Nejde samozřejmě o nejvědečtější definici, ale postačí. Tento lev je zdaleka nejčastějším typem lva na groších se jménem Václava II. Jako dvě varianty tohoto typu lze rozlišit většího a menšího velkého lva. Toto rozlišení je převzato od Věry Němečkové a Jiřího Sejbala z knihy Nález mincí a slitkového stříbra z Černožic.2 Autoři používají sice pojmenování malý lev a velký lev, nicméně pro naši "prozatímní typologii" jsem to pozměnil na menší a větší lev, ve snaze vyhnout se záměně s malým lvem popsaným výše.

 

1.2.1. Velký lev větší

Dle Němečkové a Sejbala2 tento velký lev větší: "... více zasahuje svojí korunou do perlovce a měří 20-21 mm."

 

1.2.2. Velký lev menší

Opět dle Němečkové a Sejbala2 velký lev menší: "...mívá výšku 19 mm a lev se perlovce většinou nedotýká."

 

Velký lev větší (vlevo) a velký lev menší (vpravo).

 

2. Koruna

Rovněž obraz koruny by při detailnějším zkoumání vydal mnoho typů a variant. Základním rozlišením ale je:

 

2.1. Širší koruna

Tento typ koruny má šířku téměř shodnou s výškou. Bývá označován jako starší typ.

 

2.2. Užší koruna

U tohoto typu koruny je výška koruny znatelně větší než její šířka.

 

Ukázky široké koruny (nahoře) a úzké koruny (dole).

 

3. Písmeno A

Písmeno A se v této typologii rozlišuje ve dvou typech, a to s břevnem a bez něho. Opět je typologie písmene zjednodušena na rozlišení tohoto znaku, přestože lze typů tohoto písmene a potažmo dalších písmen najít několik.

 

Písmeno A s břevnem (vlevo) a bez břevna (vpravo)

 

4. Písmeno Z

U písmene Z rozlišujeme typy podle orientace písmene na Z obvyklé a zrcadlově obrácené Z1.

 

Písmeno Z obvyklé (vlevo) a písmeno Z obrácené (vpravo)

 

5. Rozdělovací znaménko v opise WENCEZLAVS a SECVNDVS

Typy tohoto znaménka jsou shodné jako typy uváděné Smolíkem1. Pouze byl přidán dvojkroužek4. Nebyly akceptovány půlkroužky, půltečky apod., které dle mého názoru vznikly jednoznačně neúmyslně při výrobě mince či jako výsledek opotřebování či poškození razidla. Jako typ je uváděno pro potřeby katalogizace i chybějící znaménko.

 

Rozdělovací znaménka: tečka, kroužek a dvojkroužek

 

6. Podoba křížku v opisech

V již zmiňované práci Němečkové a Sejbala2 jsem objevil jako rozlišující prvek rovněž křížek, který v nálezu, jenž zpracovávali, shledali ve dvou variantách. Toto rozdělení tato "typologie" přebírá.

 

Křížek bez kroužku (vlevo) a s kroužkem (vpravo)

 

*************

Závěrem bych chtěl zopakovat, že tato "typologie" není rozhodně obecnou typologií grošů Václava II. Jde jen o pomůcku, dle které se bude provádět prozatím katalogizace grošů Václava II. na stránkách www.cnspg.cz. Ohledně lva bude možno zadat pouze typ malý lev a velký lev. Rozlišení velkého lva na menší a větší bude možno učinit jen v komentáři k obrazům. Rozlišení velkého lva je zatím dáno jen dle jeho poměrné velikosti, kterou pérovka nezobrazí. Při zadávání opisů bude navíc možno rozlišit ještě typy písmene N. Na groších Václava II. se sporadicky vyskytují varianty N v podobě obráceného N a N bez dříku. Jedná se dle mne zcela určitě o chyby, které narozdíl od variant obráceného Z a písmene A (kterých je podstatně více) nebyly tolerovány.

 

Poznámka (Ed.):
Tato pracovní verze "typologie" nezmiňuje některé již známé opisové varianty pražských grošů Václava II. S jejich existencí se můžete seznámit ve článku: Problematika určování grošů Václava II. - oficiální ražby, napodobeniny a falza.

 

Apendix A

Foto varianty s dvojkroužkem (varianty, která svým objevením zcela jistě mnohým znovuotevřela do té doby ucelenou sbírku grošů Václava II. co do variant opisu WENCEZLAVS SECVNDVS)

 

 

 1 SMOLÍK, Josef: Pražské groše a jejich díly (1300-1547), Praha 1894.
2 NĚMEČKOVÁ, Věra - SEJBAL, Jiří: Nález mincí a slitkového stříbra z Černožic. Peníze posledních Přemyslovců a počátky grošové měny, Hradec Králové 2006.
3 Fotografie použity ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a) z.č. 121/2000 Sb. autor: Miroslav Beneš, Ing. Jan Němeček, citováno z [2].
4 MILITKÝ, Jiří - VELÍMSKÝ, Filip: Depot pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského od klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci (okr. Kutná Hora). Numismatický sborník 22, 2007, s. 232-242.
5 Fotografie použita ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a) z.č. 121/2000 Sb., citováno z [4].