Typologická zpracování pražských grošů Karla IV.
Autor: Jan Cihlář
Datum: 09.02. 2021
Zpět na seznam
Smolík 1894 - Veselý 1968 - Pinta 1971, 1999, 2005, 2010, 2015

 


Smolík 1894
 

První dílem rozlišujícím určité varianty mezi pražskými groši Karla IV. je opět práce Josefa Smolíka Pražské groše a jejich díly z roku 1894. Smolík v ní popisuje celkem osm variant Karlových pražských grošů "obyčejných", jednotlivé varianty odlišuje pouze podle rozdílných rozdělovacích znamének mezi slovy opisů. Vedle "obyčejných" grošů popisuje Smolík ještě tři varianty pražských grošů "tlustých". Dále se o pražských groších tohoto panovníka ve Smolíkově knize píše, že: "jsou větším dílem špatně zachovalé a váží dle toho 2,75-3,40 g. Jejich jakost vyšetřena na 0,750-0,840".

 

Obrázek 1: Varianty pražských grošů Karla IV. podle Smolíka.

 


Veselý 1968
 

V roce 1968 publikoval Stanislav Veselý v Numismatickém sborníku studii s názvem Pražské groše Karla IV., jejímž výstupem je typologický a chronologický rozbor grošů Karla IV. Veselý si při identifikaci jednotlivých variant již všímá nejenom rozdělovacích znamének, ale také dalších ikonografických prvků lícní i rubní strany grošů. Za hlavní rozlišovací znaky lícní strany považuje: tvar koruny - resp. její středové lilie a polohu perly na této lilii (její vztah k perlovci), tvar rozdělovacích znamének mezi slovy lícních opisů a tvar koncové litery S ve slovech KAROLVS a PRIMVS. Na rubu jako rozhodující znaky identifikuje: tvar hlavy lva, tvar ocasu lva, značku mezi konci pramenů ocasu, případně ve smyčce ocasu lva (dnes těmto značkám říkáme rubní značka) a rozdělovací znaménko mezi slovy GROSSI a PRAGENSES. Podle různých kombinací těchto znaků rozlišuje Veselý celkem 8 základních variant grošů Karla IV. (označuje je arabskými číslicemi 1-8), přičemž u dvou z nich popisuje ještě podvarianty (označované a, b). Pomocí rozboru 12 depotů obsahujících cca 2500 pražských grošů Karla IV. stanovil Veselý i chronologickou posloupnost jím popsaných variant. Nevýhodou tohoto díla je jeho nedostatečná rozlišovací schopnost. I přes sledování všech Veselým určených znaků není možné některé existující varianty grošů od sebe odlišit. A tak řada z nich (popsaných později V. Pintou) díky tomu v rámci Veselého typologie zůstává shrnuta pod jedinou "základní variantu", nebo je Veselého typologie vůbec nezaznamenává. Přesto je možné konstatovat, že Veselý ve své práci stanovil základní kritéria pro rozlišování Karlových grošů, ze kterých mohly vycházet i později vytvořené typologie grošů Karla IV. Můžeme také alespoň zčásti souhlasit s Veselého tvrzením, uvedeným v textu studie, že jím stanovená chronologická řada grošů Karla IV.: "v budoucnu nedozná pravděpodobně větších změn". Relativní chronologie Veselého variant grošů Karla IV. skutečně zůstává v platnosti.

 

Obrázek 2: Tabulky hlavních rozlišovacích znaků líce a rubu pražských grošů Karla IV. podle S. Veselého.

 


Pinta 1971, 1999, 2005, 2010, 2015
 

Numismatikem, jehož jméno a dílo je nesmazatelným způsobem spojeno s pražskými groši Karla IV., je Václav Pinta.

První práce na toto téma, s názvem Studie o chronologii pražských grošů Karla IV. z let 1346-1379, vyšla Pintovi v Numismatických listech v roce 1971. Pinta sám v poznámkovém aparátu tohoto článku uvádí, že v době zveřejnění Veselého studie již na tomtéž tématu pracoval a měl už hotovou základní osnovu. Dodává, že v základních rysech svých prací se shodují, nicméně rozcházejí se hlavně ve způsobu popisu a evidence variant a také v jejich datování. Pinta totiž ve své práci použil metodu typologického třídění, představenou u nás poprvé J. Háskovou v roce 1968 ve studii věnované katalogizaci jagellonských grošů.1 Hlavním principem této, dnes všeobecně přijímané, metody je členění pražských grošů jednotlivých panovníků na typy (odlišující se zásadními změnami v obraze lva nebo koruny) a v rámci těchto typů se rozlišují ještě varianty obrazové (lišící se méně významnými změnami obrazu lva či koruny) a varianty opisové (provedení některých liter nebo rozdělovacích znamének, případně změnou zápisu některých slov). Aplikací této metody dospěl Pinta k definici 5 typů (v textu článku o nich ještě hovoří jako o "základních variantách") a v rámci těchto typů rozlišuje od 1 až po 11 variant. Pro sestavení svého typologicko-chronologického členění Karlových grošů Pinta použil stejných 12 mincovních nálezů jako Veselý a ještě další 2 grošové depoty a také mince ze soukromých sbírek. Jak sám Pinta uvádí, pracoval s cca 2700 groši Karla IV.

 

Obrázek 3: Ukázka Pintovy typologicko-chronologické tabulky pražských grošů Karla IV. z roku 1971.

 

Po poměrně dlouhé době, po téměř 30letech, během kterých publikoval řadu dílčích prací a článků, vyšla Pintovi v roce 1999 samostatná publikace věnovaná opět typologickému rozboru grošů Karla IV. Vydána byla pobočkou ČNS v Chomutově pod názvem Pražské groše Karla IV. (1346-1378). Zanedlouho, v roce 2005, spatřilo světlo světa stejnojmenné druhé, doplněné vydání. A dále, v pětiletých intervalech, následovaly další dvě autorovy komplexní práce na toto téma. V roce 2010 to byl článek KAROLVS PRIMVS GROSSI PRAGENSES - Nejnovější typologický a chronologický rozbor pražských grošů Karla IV., který vyšel v časopise MINCE A BANKOVKY.

 

Obrázek 4: Pintovy publikace z let 1999, 2005 a 2010.

 

Dosud posledním typologickým rozborem Karlových grošů z pera V. Pinty je kniha s názvem Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346-1378). Ta byla vydána v roce 2015 jako výpravná celobarevná publikace o 132 stranách s bohatou fotodokumentací. Hlavními impulzy a novými informačními zdroji, jež Pintu vedly k novému vydání typologie a chronologie Karlových grošů, byly revize některých starších depotů a především zpracování královéhradeckého grošového nálezu odkrytého v roce 1991 a publikovaného D. Vorlovou v roce 2002 (tento depot obsahoval přes 1600 mincí a mezi nimi 761 grošů Karla IV.). I sám V. Pinta publikoval v mezidobí revize několika starších, dříve zpracovaných, depotů obsahujících groše Karla IV., konkrétně šlo o nálezy z Hodonína, Týna nad Vltavou a Žichlic. Dalším významným informačním zdrojem se stal také internet zpřístupňující fotografie velkého množství mincí, především z aukcí, a rovněž internetové diskusní fórum Sběratel. Díky novým poznatkům mohl Pinta postupně zpřesňovat své typologické závěry. Oproti prvotním pracím došlo k vyřazení několika málo variant, jejichž existence se nepotvrdila, případně jsou pochyby o pravosti ražby, a naopak byly doplněny nové, později objevené varianty obrazové i opisové. Obrazové varianty byly nově přidány k nejstaršímu I. typu a pozdnímu typu IV. V případě opisových variant se jedná převážně o nové opisové varianty u pozdního V. typu. Zároveň byly mírně korigovány i poznatky chronologické, byla upravena absolutní chronologie - tedy konkrétní vročení některých ražeb.

 

Obrázek 5: Obálky knih, ve kterých byl publikován dosud poslední Pintův typologicko-chronologický rozbor pražských grošů Karla IV. z roku 2015.

 

Pinta ve všech svých typologických rozborech Karlových grošů, včetně posledního zpracování, setrvává u pěti základních typů grošů. To se v jednom případě, konkrétně u var. I. c, může jevit jako metodologicky ne zcela správné.2 Poněkud spornou se autorovi tohoto textu jeví také obrazová varianta III. b, definovaná přítomností "drobného znaménka umístěného vně ocasu lva těsně u perlovce". A stejně tak ne zcela vhodným se může zdát zařazení podstatné části grošů variant I. d a V. b do typologie, neboť se velmi pravděpodobně jedná o neoficiální ražby (dobová falza či napodobeniny). Pro uživatele Pintovy typologie bývá často poněkud problematické i přesné určení opisových variant typu V. c, především z důvodu obtížné interpretace tvarů lícních liter S, jež jsou pro detailní určení zásadní. Ani výše uvedené určité nejasnosti či sporné momenty, však nemohou snížit celkovou hodnotu Pintova díla, díky kterému patří pražské groše Karla IV. mezi nejlépe probádané kapitoly našeho grošového mincovnictví. Typologie a chronologie Karlových grošů vytvořená Václavem Pintou je pak zcela nesporně velmi užitečnou pomůckou při určování a datování těchto mincí.

 

Obrázek 6: srovnání rubní strany (tvaru lva) varianty Pinta I. a/b (vlevo) a varianty I. c (vpravo).

 

Jak je výše uvedeno, existuje celá řada verzí typologie Karlových grošů od V. Pinty. Při určování těchto grošů je tedy vždy na místě uvést, podle které verze (z kterého roku) typologie bylo určení provedeno. Samozřejmě nejsprávnější je užití aktuální typologie z roku 2015.3 V současnosti již zcela nemístné je určování podle starších typologií Smolíka a Veselého, se kterým se však bohužel, zvláště v některých pobočkových aukčních katalozích, stále ještě setkáváme.4

 


Vybrané varianty pražských grošů Karla IV. a jejich určení dle Pintovy (2015) typologie:
 

 

Obrázek 7: Pinta I. a/1

 

Obrázek 8: Pinta I. b/2

 

Obrázek 9: Pinta I. c/1

 

Obrázek 10: Pinta II. a/1

 

Obrázek 11: Pinta III. a/1

 

Obrázek 12: Pinta IV. a/1

 

Obrázek 13: Pinta IV. b/1

 

Obrázek 14: Pinta IV. d/1 (s tečkou v ocase)

 

Obrázek 15: Pinta V. a/2

 

Obrázek 16: Pinta V. c/2

 

Obrázek 17: Pinta V. c/3

 

Obrázek 18: Pinta V. c/5

 

Obrázek 19: neoficiální ražba - dobové falzum / napodobenina5

 1 HÁSKOVÁ, Jarmila: Studie o jagellonských groších z let 1471-1526, Sborník Národního muzea v Praze, Řada A - Historie 22, 1968, č. 3., s. 121-176. Aktualizované druhé vydání: HÁSKOVÁ, Jarmila: Pražské groše z let 1471-1526. Vladislav II. - Ludvík I., Hradec Králové 1971.
2 Rubní strana Pintovy varianty I. c, jak ostatně uvádí i sám Pinta, je ikonograficky zcela odlišná. Nese tvar lva a některé další ikonografické prvky, se kterými se nesetkáváme u žádné jiné varianty. Rubní razidla této varianty byla tedy zřejmě vytvořena jiným řezačem želez než ostatní rubní kolky pražských grošů Karla IV. Při dodržení v textu zmiňované metodiky třídění pražských grošů by tedy groše ražené z tohoto rubního kolku (var. Pinta I. c) měly tvořit samostatný typ, a nikoliv jen obrazovou variantu.
3 Pintova typologie pražských grošů Karla IV. představená v roce 2015 byla bez úprav v celém rozsahu publikována také v roce 2016 jako součást knihy Koruna na dlani: Věčná mince království. Jedná se o doprovodnou publikaci ke stejnojmenné výstavě uspořádané v Rožmberském paláci v rámci projektu "700 let Karla IV. na Pražském hradě".
4 Problematikou typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. se určitý čas zabýval i Jiří Hána. V roce 2007 představil kolegům numismatikům svoji pracovní verzi Tabulky chronologie pražských grošů Karla IV., vycházející z tehdejších prací V. Pinty, které ale byly významně korigovány a doplněny o vlastní Hánovy názory a poznatky. Hána ve své tabulce groše Karla IV. rozčlenil do 8 základních typů dle tvarů lva a koruny a mezi nimi pak rozeznává řadu obrazových i opisových variant. Jedná se vesměs o jinak roztříděné varianty grošů známé i Pintovi. Tato Hánova tabulka však nikdy nebyla oficiálně publikována, a tak případné určování dle této práce rovněž není vhodné.
5 Blíže o této neoficiální ražbě v článku RICHTERA, L. - CIHLÁŘ, J. - ZMRZLÝ, M.: Dvě neoficiální grošové ražby se jménem Karla IV. Numismatické listy 69 (2014), s. 29-40.

 


Literatura:

 
HÁSKOVÁ, Jarmila: Studie o jagellonských groších z let 1471-1526, Sborník Národního muzea v Praze, Řada A - Historie 22, 1968, č. 3., s. 121-176. Aktualizované druhé vydání: HÁSKOVÁ, Jarmila: Pražské groše z let 1471-1526. Vladislav II. - Ludvík I., Hradec Králové 1971.
PINTA, Václav: Studie o chronologii pražských grošů Karla IV. z let 1346-1379. Numismatické listy 26 (1971), s. 71-80.
PINTA, Václav: Pražské groše Karla IV. (1346-1378). Chomutov 1999.
PINTA, Václav: Pražské groše Karla IV. (1346-1378), 2. doplněné vydání. Chomutov 2005.
PINTA, Václav: KAROLVS PRIMVS GROSSI PRAGENSES - Nejnovější typologický a chronologický rozbor pražských grošů Karla IV., Mince a Bankovky, 3/2010, roč. 3, s. 80-97.
PINTA, Václav: Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346-1378). Praha 2015.
PINTA, Václav - SOJKA, Jaroslav: Koruna na dlani: Věčná mince království. Praha 2016.
SMOLÍK, Josef: Pražské groše a jejich díly (1300-1547), Praha 1894 (dnes je známější reedice tohoto díla s doplňky K. Castelina a I. Pánka, vydaná v Praze v roce 1971).
VESELÝ, Stanislav: Pražské groše Karla IV., Numismatický sborník X. - 1968, s. 123-138, tab. XII-XIV.
VORLOVÁ, Dagmar: Hromadný nález pražských grošů z Hradce Králové. Hradec Králové 2002.