Haléře Vladislava II. Jagellonského
Autor: Pavel Gregor
Datum: 01.01. 2021
Zpět na seznam
Popis doposud známých variant haléřů Vladislava II. Jagellonského. Stručný výtah z připravovaného článku.

 

Po smrti Jiřího z Poděbrad roku 1471 nastoupil na český trůn Vladislav II. Jagellonský. Syn Kazimíra IV. Jagellonského a Alžběty Rakouské. Podrobněji viz Wikipedia.

 

Po nástupu Vladislava II. Jagellonského na český trůn pravděpodobně probíhala i nadále ražba pražských grošů s jeho jménem (viz nařízení z roku 1472 o ražbě devítilotových grošů).1 O ražbě drobné mince však nemáme žádné bližší informace. S největší pravděpodobností mincovna až do roku 1482 razila pouze pražské groše. V březnu 1482 bylo vydáno nařízení o zahájení ražby haléřů tzv. černých peněz. Podle nařízení se mělo počítat 14 haléřů na jeden pražský groš. Haléře měly být raženy ze slitiny třílotové o přibližné hmotnosti (al marco) 0,360 g. Z jedné sázené hřivny se mělo vyrazit haléřů za 45 grošů. Vzhledem k okolnostem, že ražba haléřů byla pro mincovnu nevýhodná, razily se haléře jen v omezené míře. Po drobných úpravách v letech 1485 byla ražba haléřů ukončena roku 1498. O pozdější ražbě haléřů již za vlády Vladislava II. Jagellonského nemáme písemných zmínek.

 

V roce 1483 byla rozšířena ražba drobné mince o nový nominál – bílý peníz. Mezi jednotlivými nominály byl následující kurz: pražský groš = 7 bílých peněz = 14 haléřů. Bílé penízy se razily jako dvoustranné i jednostranné mince.

 

V současnosti se pro určování haléřů Vladislava II. Jagellonského používá nejčastěji tabulka zveřejněná v Grossus Pragensis, případně článek z NČČs.2,3 Určení je uvedeno jako zkratkou příjmení autora a pořadového čísla, například mince určená jako Cast. 3 je mince odpovídající vyobrazení pod číslem 3 z níže uvedeného obrázku:

 

Typy haléřů Vladislava II. Jagellonského dle Castelina (Grossus Pragensis)2

 

Mimo v těchto článcích uvedených typů zobrazil ještě Smolík další haléř odlišující se výrazně malým provedením písmene W.4 Tato varianta se označuje, jako Sm. 48. Fotografie této mince je vyobrazena na zadní straně obalu této knihy, perokresbu lze nalézt na následujícím obrázku:

 

Typy haléřů Vladislava II. Jagellonského dle Smolíka, Tab. III4

 

Vyobrazení haléřů (černých penízů) Vladislava II. Jagellonského přináší i další práce, většinou se ale jedná již pouze o převzatá vyobrazení. Např. dobře známé dílo Zdeňka Nechanického uvádí sedm různých provedení těchto mincí:5

 

Typy haléřů Vladislava II. Jagellonského dle Nechanického5

 

Poměrně podrobné vyobrazení haléřů Vladislava II. Jagellonského lze nalézt i v díle Viléma Kupfera.6 V tomto díle jsou na listu č. 86 vyobrazeny čtyři různé haléře:

 

Černé peníze Ferdinanda I. Habsburského z díla Viléma Kupfera6

 

Vzhledem k tomu, že některé práce přinášející vyobrazení haléřů Vladislava II. Jagellonského jsou starší více než sto let a práce novější pak mnoho nového nepřinášejí, není žádným překvapením, že se lze občas setkat s haléři, které nelze dle žádné ze stávajících prací spolehlivě určit.

 

Následující tabulka přináší všechny nově zachycené varianty, které jsou součástí připravované nové typologie. Nově jsou haléře Vladislava II. Jagellonského uspořádány podle společných ikonografických prvků do typů-variant-subvariant. Součástí tabulky je i odkaz na původní typologie a stručný popis charakteristických prvků daného typu.

 

Tabulka v současné době známých typů haléřů Vladislava II. Jagellonského

 

I.a.1 Cast. 1

Koruna tenkou linkou s výraznými liliemi
Konce patek mírně prohnuté
II.a.1 Cast. 2

Koruna s většími lístky
Vysoké úzké W
Kroužky vedle koruny
III.a.1 Cast. 3

Koruna s většími lístky
Nízké široké W
Ostré špičky písmene W
Kroužky vedle koruny
III.a.2 Cast. 3

Koruna s většími lístky
Nízké široké W
Tupé špičky písmene W
Kroužky vedle koruny
III.b.1 Cast. 5

Koruna s menšími lístky
Menší provedení písmene W
Bez teček vedle koruny

Pozn.: Pozor fotka zde použitá je fotomontáž pro názornou ukázku. Reálná mince existuje. Fotografii však nemáme k dispozici.
III.b.2 Cast. 4

Koruna s menšími lístky
Menší provedení písmene W
Tečky vedle i nad korunou

 

III.b.3 Koruna s menšími lístky
Menší provedení písmene W
Bez tečky nad korunou
Tečky vedle koruny
III.b.4 Koruna s menšími lístky
Menší provedení písmene W
Měsíček vedle i nad korunou
IV.a.1 Cast. 6

Menší koruna tvořená třemi celými liliemi
Menší provedení písmene W, patky nejsou spojené

 

IV.b.1 Neověřen

Menší koruna tvořená čtyřmi celými liliemi
Menší písmeno W, vnitřní patky jsou nahoře rozděleny

Pozn.: Zatím nepotvrzený typ druhým kusem. Vznik dvojrázem je však pravděpodobně vyloučen.

 

V.a.1 Sm. 48

Úzká vysoká koruna
Extrémně malé W

 

   

 1 Viz str. 5 v JELÍNEK, Zdeněk: Kutnohorská mincovna v době jagellonské, Drobná plastika 1967 č.1, Praha 1967, s. 1 – 8.
2 CASTELIN, Karel: Grossus Pragensis - Der Prager Groschen und seine Teilstücke 1300 - 1547, Braunschweig 1973, s. 55, obr. 102.
3 CASTELIN, O. C: Příspěvky k chronologii haléřů Vladislavových a Ludvíkových (Nález Mělnický), Numismatický časopis československý 1932 ročník 8, 1932, s. 63 - 73.
4 SMOLÍK, Josef; Castelin, Karel; Pánek, Ivo: Pražské groše a jejich díly (1300-1547), druhé doplněné vydání, Praha 1971, tab. III, č. 48.
5 NECHANICKÝ, Zdeněk: České mince grošového údobí (2. část), Sběratelské zprávy, ČNS Hradec Králové, 1999, č. 88, s. 247-261.
6 KUPFER, Vilém: Vyobrazení mincí, vydal numismatik Vilém Kupfer v Poděbradech, 1880.