Typologická zpracování kutnohorských haléřů Ferdinanda I.
Autor: oliver
Datum: 04.01. 2021
Zpět na seznam
Stručný přehled vybraných předchozích typologických zpracování - Kupfer 1880 - Čermák-Skrbek 1891 - Smolík 1894 - Fiala (Donebauerova sbírka) 1889 - Castelin 1932 - Janovský 1948 - Nechanický 1999 - Gregor-Richtera 2019 - falza černých penízů Ferdinanda I. Habsburského

 

Haléře (černé peníze) Ferdinanda I. Habsburského byly v minulosti zahrnuty v několika pracích, ale žádná z nich nevěnovala těmto drobným ražbám dostatečnou pozornost. V některých pracích je uvedeno několik různých vyobrazení, obvykle bez větší snahy vymezit jednotlivé typy a varianty. Jedno z nejpodrobnějších vyobrazení nedatovaných haléřů Ferdinanda I. Habsburského lze nalézt v díle Viléma Kupfera.1 V tomto díle je na listu č. 56 vyobrazeno celkem 15 různých haléřů.

 

Černé peníze Ferdinanda I. Habsburského z díla Viléma Kupfera

 

Poměrně podrobně jsou haléře Ferdinanda I. Habsburského zpracovány i v díle Klimenta Čermáka a Bedřicha Skrbka (Mince království Českého za panování rodu Habsburského od roku 1526).2 V díle je v Tab. V vyobrazeno sedm nedatovaných haléřů (pol. 24-30) a jeden datovaný (pol. 31):

 

Černé peníze Ferdinanda I. Habsburského z díla Klimenta Čermáka a Bedřicha Skrbka

 

Poměrně podrobně jsou různé haléře Ferdinanda I. vyobrazeny též v díle Josefa Smolíka (vyobrazení IV. 74-81), avšak bez dalšího komentáře.3 Varianty podchycené J. Smolíkem jsou vyobrazeny na následujícím obrázku. Přes precisní ztvárnění perokreseb jsou mezi nimi i varianty, jejichž existenci se nepodařilo ověřit a lze očekávat, že velmi pravděpodobně neexistují (obvykle se jedná o smyšlenou kombinaci dvou různých variant či typů):

 

Černé peníze Ferdinanda I. Habsburského z díla Josefa Smolíka

 

Naopak poměrně obsáhlé dílo Eduarda Fialy (Donebauerova sbírka) si vystačí s vyobrazením pouchých dvou nedatovaných haléřů (položky 1078 a 1083, datované nejsou vyobrazeny vůbec, ale existence některých ročníků je zmíněna v textu).4 V díle Karla Castelina (Příspěvky k chronologii haléřů Vladislavových a Ludvíkových (nález Mělnický) a později i v díle Grossus Pragensis, ale v jiném pořadí) se lze setkat s vyobrazením některých provedení koruny a písmene F na nedatovaných haléřích:5,6

 

Černé peníze Ferdinanda I. Habsburského z díla Eduarda Fialy

 

Různá provedení koruny a písmene F na černých penízech Ferdinanda I. Habsburského z díla Karla Castelina

 

Četná vyobrazení haléřů Ferdinanda I. Habsburského přináší velmi dobře známé dílo České vládní mince 1526-1857 - Kartotéka novověku Huberta Janovského.7 Při pozornějším srovnání s předchozími pracemi je zjevné, že některé z perokreseb vznikly překreslením dříve publikovaných perokreseb (např. z prací Viléma Kupfera či Josefa Smolíka):

 

Černé peníze Ferdinanda I. Habsburského z díla Huberta Janovského

 

Četná z výše uvedených vyobrazení později přebírá i Zdeněk Nechanický.8 Právě zpracování Zdeňka Nechanického (České mince grošového údobí (3. část)) je doposud nejčastěji využívanou prací pro určování haléřů Ferdinanda I. Zahrnuje přehled jak nedatovaných (115 a-n), tak i datovaných haléřů (116-135). Existenci některých ve studii zahrnutých ročníků se však nepodařilo v praxi ověřit, stejně tak i některých nedatovaných variant.

 

Nedatované černé peníze Ferdinanda I. Habsburského z díla Zdeňka Nechanického

 

Datované černé peníze Ferdinanda I. Habsburského z díla Zdeňka Nechanického

 

Nové typologické zpracování přistupuje kriticky k doposud publikovaným vyobrazením, ověřuje, zda ražby odpovídajícího typu byly vůbec kdy zaznamenány a skutečně existují, objasňuje některé desinterpretace a chybná určení, které jsou s určováním černých peněz Ferdinanda I. spojena.9 Typologie vymezuje šest základních znaků, které vymezují jednotlivé typy, varianty a podvarianty. Celkem je v nové typologii vymezeno 9 typů, z čehož typy I - VI jsou nedatované a typy VII - IX jsou datované.

 

Ukázka z nové typologie haléřů Ferdinanda I. Habsburského

 

Nová typologie haléřů (černých penízů) Ferdinanda I. Habsburského byla publikována v časopise Folia Numismatica, ročník 33 (2019), číslo 1-2 (str. 43-82). Časopis je možné zakoupit (do vyprodání) v E-shopu Moravského zemského muzea v Brně. Studie rovněž přináší podrobnější přehled předchozích prací, které se zabývaly haléři Ferdinanda I. a rovněž i převodní tabulku mezi jednotlivými typologiemi.

 

Při určování haléřů Ferdinanda I. Habsburského je třeba mít na paměti i tu skutečnost, že se v nezanedbatelné míře vyskytují falza těchto mincí, které nemusí odpovídat žádnému z oficiálně ražených typů.10

 

Ukázka dobových falz nedatovaných černých penízů Ferdinanda I. Habsburského

 1 KUPFER, Vilém: Vyobrazení mincí, vydal numismatik Vilém Kupfer v Poděbradech, 1880.
2 ČERMÁK, Kliment - SKRBEK, Bedřich: Mince království Českého za panování rodu Habsburského od roku 1526 (od nastoupení Ferdinanda I. až do úmrtí Leopolda I. (1526-1705)), Pardubice 1891-1913.
3 SMOLÍK, Josef: Pražské groše a jejich díly (1300-1547), Praha 1894.
4 FIALA, Eduard: Beschreibung der Sammlung böhmischer Münzen und Medaillen des Max Donebauer. 1. vyd. Prag: K. K. Hofbuchdruckerei - im selbstverlage, 1889.
5 CASTELIN, C. O.: Příspěvky k chronologii haléřů Vladislavových a Ludvíkových (nález Mělnický), Numismatický časopis československý ročník VIII, Praha 1932, s. 71.
6 CASTELIN, Karel: Grossus Pragensis. Der Prager Groschen und seine Teilstücke, 1300-1547. 2. erweiterte Ausgabe von 1967. Klinkhardt & Biermann, Braunschweig, 1973.
7 JANOVSKÝ, Hubert: České vládní mince, kartotéka novověku 1526-1856. Numismatická společnost československá, 1948.
8 NECHANICKÝ, Zdeněk: České mince grošového údobí (3. část), Sběratelské zprávy, ČNS Hradec Králové, 1999, č. 89-90, s. 283-292.
9 GREGOR, Pavel - RICHTERA, Lukáš: Kutnohorské haléře Ferdinanda I. Folia numismatica 33, č. 1-2 (2019), s. 43-82.
10 RICHTERA, Lukáš - GREGOR, Pavel - ZMRZLÝ, Martin: Falza nedatovaných černých penízů Ferdinanda I. Habsburského. Numismatické listy 69, č. 1-2 (2014), s. 63-71.