Oslavy 100. výročí založení České numismatické společnosti
Autoři: Jan Cihlář, oliver
Datum: 08.01. 2020
Zpět na seznam
V sobotu dne 23. 11. 2019 proběhly v Praze oslavy 100. výročí založení České numismatické společnosti. Za naší pobočku se zúčastnili tito kmenoví členové: Jiří Hána, Petr Huňař, Jan Cihlář, Ondřej Černohorský a Lukáš Richtera. Ze zájmově sdružených členů byli na oslavě přítomni: Jan Videman, Pavel Hampl a Libor Kalhotka.

Stručně z historie ČNS

Logo České numismatické společnostiPřed 100 lety, v pátek 7. března roku 1919, se v pražském Obecním domě konala ustavující schůze Numismatické společnosti československé. Tehdy nově založená organizace navázala na činnost několika starších volných sdružení zabývajících se numismatikou, rovněž působících v Praze. První byl Vereine für Numismatik zu Prag, činný v letech 1848-1873, což byl zřejmě teprve pátý takto zaměřený spolek na světě. Kolem roku 1880 vznikl pod vedením JUDr. Štěpána Emanuela Bergera (úspěšného právníka, poslance zemského sněmu, člena správního výboru Muzea Království českého a také archeologa, konzervátora muzejních předmětů, sběratele a numismatika) nový kroužek sdružující zájemce o numismatiku. Na schůzkách, které se odehrávaly v kavárně pražského státního nádraží (dnešní Masarykovo nádraží) se objevovala i řada velikánů naší numismatiky, např. Max Donnebauer, Eduard Fiala, Josef Květoň, Viktor Katz a Josef Smolík. Roku 1889 však jejich pravidelná činnost ustala, hlavním důvodem byla smrt numismatika a restauratéra Donnebauera (zemřel 5. 2. 1888), v jehož nádražní restauraci se schůzky konaly. Až v roce 1913 vznikl v Praze, především díky aktivitě známého starožitníka a numismatika Karla Chaury, další spolek s názvem Kroužek numismatiků v Praze. Ten pak fungoval až do roku 1919. Poválečné změny a vznik Československa byly podnětem k založení již zmiňované Numismatické společnosti československé. Ta se stala zcela oficiální organizací s jasně daným organizačním řádem, jejím prvním předsedou byl Eduard Fiala a jednatelem Karel Chaura. Zakládajících členů bylo celkem 24, mimopražští členové se však pravidelných schůzek účastnili jenom sporadicky, a proto byly později zakládány místní kroužky a sdružení, jež podléhaly pražskému ústředí. První takovéto kroužky vznikly v Plzni, Olomouci a Brně. Obdobná struktura společnosti s ústředím v Praze a s místními pobočkami existuje dodnes. V roce 1970 se v souvislosti s novým, federálním uspořádáním státu oddělily slovenské pobočky a vznikly tak dvě samostatné organizace. Nová Slovenská numizmatická spoločnosť s ústředím v Bratislavě a Česká numismatická společnost jako pokračovatelka Numismatické společnosti československé. Numismatická společnost již od svého počátku sdružuje vedle sběratelů i vědecké pracovníky v oboru numismatika, a také některá muzea i další vzdělávací a kulturní instituce. Kromě pravidelných schůzek členů a neveřejných aukcí pořádá společnost také přednášky, semináře, sympózia a výstavy, zakládá a spravuje knihovny odborné literatury, vydává periodické i neperiodické publikace a pamětní ražby. To vše s cílem rozšiřovat numismatické znalosti a popularizovat tento vědní obor.

 

Oslavy 100 let činnosti ČNS

100 let nepřetržité činnosti numismatické společnosti je významné výročí a pochopitelně také důvod k oslavám. Česká numismatická společnost, z.s. (ČNS) se rozhodla oslavit své jubileum hned několika akcemi, které se konaly ve dnech 22. – 23. listopadu 2019.

 

Zádušní mše za členy ČNS

V podvečer v pátek 22. listopadu byla v  bazilice Nanebevzetí Panny Marie pražského Strahovského kláštera celebrována zádušní mše za členy ČNS.

 

Konference o historii a vědeckém přínosu ČNS

Dopoledne v sobotu 23. listopadu se v Kongresovém centru Vavruška na Karlově náměstí v Praze konala Konference o historii a vědeckém přínosu ČNS. Účastníci této akce zcela zaplnili malý sál kongresového centra a měli možnost vyslechnout celkem osm příspěvků. V úvodním slově předseda ČNS Michal Mašek krátce pohovořil o historii, okolnostech založení a vývoji numismatické společnosti. V dalším příspěvku Eduard Šimek prezentoval podíl naší společnosti na rozvoji vědecké numismatiky u nás a to především na příkladu periodik a publikací, které společnost vydávala a dosud vydává. Následující čtyři přednášky byly věnovány slavným numismatickým osobnostem, o kterých pohovořili jiní naši současní významní numismatici. Jiří Lukas promluvil o jednom ze zakladatelů společnosti Eduardu Fialovi, Jan Videman o Inocenci Ladislavovi Červinkovi, jenž patřil mezi největší moravské předválečné numismatiky, Jiří Militký o Karlu Castelinovi a jeho významu nejenom pro českou, ale i evropskou numismatiku, a Zdeněk Petráň představil osobnost Pavla Radoměrského především z osobního pohledu, díky vzpomínkám na jejich dlouholeté přátelství. Následující prezentace Petra Haimana se zabývala medailérskou tvorbou a ražbami vydanými společností a jejími pobočkami. Poslední příspěvek přednesl Ondřej Černohorský, jeden ze zakládajících členů naší pobočky Pražské groše. Seznámil v něm posluchače s 11letou historií této nejmladší pobočky ČNS, s jejími aktivitami ve webovém prostoru a s užitečnými aplikacemi a databázemi, jež jsou volně přístupné na pobočkových internetových stránkách, a také s velice bohatou přednáškovou a publikační činností členů naší pobočky.

 

Slavnostní setkání členů a hostů ČNS

Po krátké přestávce sobotní program pokračoval odpoledním slavnostním setkáním členů a hostů ČNS, které se odehrávalo rovněž v prostorách Kongresového centra Vavruška. Každý z návštěvníků dostal na památku klopový odznak s vyobrazením ženské postavy razící minci a opisem OB MERITA EIUS DE NUMISMATICA a také láhev moravského vína s etiketou připomínající výročí ČNS. Slavnostní událost moderoval Martin Janouš ze studia Ypsilon. Během celého slavnostního setkání bylo k dispozici dostatečné množství bohatého občerstvení a široká nabídka nápojů.

Po slavnostním zahájení a uvítání hostů byla představena medaile vydaná k příležitosti 100. výročí založení společnosti. Medaili představila její autorka medailérka Mária Filová. Na averzu medaile je sedící ženská postava, logo numismatické společnosti a opis ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST 2019, na reverzu je vyobrazení sv. Eligia (AD 588-660, patrona zlatníků, kovářů, podkovářů a numismatiků, který byl zlatníkem, rádcem, mincmistrem a ministrem financí merovejských králů a biskupem v Noyonu), vyobrazení tremisu Chlodvíka II., na němž je pod křížem Eligiova značka ELI CI a opis NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST ČESKOSLOVENSKÁ 1919. Medaile o průměru 50 mm byla vydána v mědi (2 oz, 330 ks), ve stříbře (999/1000, 3 oz, 450 ks) a v omezeném nákladu i ve zlatě (3 oz). Medaile s certifikátem uložené ve vkusných etuiích s logem ČNS a letopočty 1919-2019 vyrazila firma Triga, spol. s r. o.

 

 Klopový odznak s vyobrazením ženské postavy razící minci a opisem OB MERITA EIUS DE NUMISMATICA

Klopový odznak s vyobrazením ženské postavy razící minci a opisem OB MERITA EIUS DE NUMISMATICA

 

 Medaile vydaná k příležitosti 100. výročí založení České numismatické společnosti

Medaile vydaná k příležitosti 100. výročí založení České numismatické společnosti

 

Kniha Příběhy starých mincíSe stoletým výročím společnosti bylo spjato i vydání dvou publikací. Obě byly na slavnostním setkání prezentovány a bylo možné si je zde i zakoupit. Knihu České numismatické medaile představil její autor Martin Foukal. Druhá publikace je dílem širokého kolektivu 31 autorů, a to včetně publikujících autorů z řad členů ČNS. Kniha nese název Příběhy starých mincí, čítá 411 stran a 42 kapitol.

Po představení knih následovalo ocenění významných osobností a institucí, mezi jinými ocenění bylo uděleno: pražskému arcibiskupu kardinálu Dominikovi Dukovi, zástupcům Královské kanonie premonstrátů na Strahově, Moravskému zemskému muzeu v Brně, Národnímu muzeu v Praze nebo Slovenské numizmatické spoločnosti. Ocenění převzali pozlacené stříbrné medaile k příležitosti 100. výročí založení společnosti a knihu Příběhy starých mincí.

Dále byla na akci představena, rovněž přímo svým autorem, kterým je medailér Jakub Orava, medaile Za zásluhy o numismatiku. Tato medaile, vyražená v tombaku, byla udělena společně s certifikátem a pamětním listem téměř sedmi desítkám osob a necelé desítce institucí či společností. Mezi oceněnými osobami byli jak členové společnosti, tak např. i pracovníci muzeí podporující činnost ČNS či medailéři anebo významní zahraniční numismatičtí pracovníci (např. prof. Stanisław Suchodolski). Medaile Za zásluhy o numismatiku má průměr 35 mm a hmotnost přibližně 19 g (v tombaku). Na averzu medaile je ústředním motivem císařský dukát Karla IV., pod kterým je umístěn motiv averzu tříkrejcaru Ferdinanda II., po stranách jsou letopočty 1919 a 2019 a opis ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST. Na reverzu medaile je zcela stejný motiv, jako na klopovém odznaku, tedy vyobrazení ženské postavy razící minci a opis OB MERITA EIUS DE NUMISMATICA. Z naší pobočky byla tato medaile udělena třem kmenovým členům (Jiří Hána, Jan Cihlář a Lukáš Richtera) a dvěma členům zájmově sdruženým (Jan Videman a Pavel Hampl).

 

Medaile Za zásluhy o numismatiku

Medaile Za zásluhy o numismatiku

 

Následujícím bodem programu bylo promítání filmu Emma Regina, ve kterém PhDr. Radoměrský rekonstruoval příběh královny Emmy.

Posledním bodem programu bylo vystoupení šumperské skupiny Pangea – The Beatles Revival Band. Během jejich produkce se mnozí účastníci neubránili pokušení a plně se tanečně vyžili na parketu.

Pohodovou atmosféru příjemně strávené listopadové soboty nejlépe dokreslí následující fotografie. Za jejich poskytnutí a za svolení k jejich zveřejnění děkujeme Tomášovi Smělému a Jiřímu Hánovi.

 

Fotografie z oslav 100. výročí založení ČNS

Zdeněk Petráň a Michal Mašek při zahájení oslav

 

Fotografie z oslav 100. výročí založení ČNS

Předání ocenění archeologovi Jiřímu Slámovi

 

Fotografie z oslav 100. výročí založení ČNS

Projev Jiřího Slámy

 

Fotografie z oslav 100. výročí založení ČNS

Účastníci oslav (Jiří Militký, Dagmar Grossmannová, Petr Vorel)

 

Fotografie z oslav 100. výročí založení ČNS

Stůl hradecké pobočky

 

Fotografie z oslav 100. výročí založení ČNS

Stůl hradecké pobočky (v popředí) a naší pobočky (vzadu)

 

Fotografie z oslav 100. výročí založení ČNS

Stůl pobočky Pražské groše

 

Fotografie z oslav 100. výročí založení ČNS

Předání ocenění za zásluhy Janovi Cihlářovi

 

Fotografie z oslav 100. výročí založení ČNS

Předání ocenění za zásluhy Jiřímu Hánovi

 

Fotografie z oslav 100. výročí založení ČNS

Předání ocenění za zásluhy Pavlovi Hamplovi

 

Fotografie z oslav 100. výročí založení ČNS

Předání ocenění za zásluhy Zdeňkovi Nechanickému z hradecké pobočky

 

Fotografie z oslav 100. výročí založení ČNS

Diskuse u stolu naší pobočky

 

Fotografie z oslav 100. výročí založení ČNS

Sledování dokumentu Emma Regina

 

Fotografie z oslav 100. výročí založení ČNS

Produkce šumperské skupiny Pangea - The Beatles Revival Band