Pomocné databáze pro sběratele mincí
Autor: Pavel Gregor
Datum: 24.06. 2018
Na těchto stránkách bychom Vám rádi nabídli náhledy do jednotlivých pomocných databází, které Vám mohou pomoci s dohledáním dalších informací v rámci Vašeho sběratelského zájmu. Jedná se o částečně omezené databáze našeho člena Pavla Gregora, který je postupně doplňuje o nové záznamy, případně zpřesňuje dříve nepřesně zadané údaje. Vzhledem k tomu, že jsou sestaveny z dostupné numismatické literatury, numismatických internetových stránek aj., nemusí být zobrazené informace vždy správné, či odpovídající dnešnímu poznání. To není ani primárním cílem těchto databází. Jde spíš o evidenci informací, a je na sběrateli, jak s nimi dále naloží. Pokud to bylo možné, jsou zde doplněny i informace o tom, ze kterého zdroje byly čerpány.

V současnosti jsou k dispozici základní databáze Mincoven, Mincmistrů a Reforem. V dohledné době ještě přibude seznam literatury a obsahy numismatických časopisů. Na dalších doplňujících databázích se pracuje.

Stručný popis

Všechna okna jednotlivých databází mají shodné ovládání. Proto pokud se naučíte pracovat s jednou databází, nebudete mít problémy ani s ovládáním těch ostatních.

Každé okno se skládá z několika částí.

Odkazy:

 

>>DATABÁZE NÁLEZŮ<<

 

>>DATABÁZE MINCÍ V NÁLEZECH<<

 

>>DATABÁZE MINCMISTRŮ<<

 

>>DATABÁZE MINCOVEN<<

 

>>DATABÁZE MINCOVNÍCH REFOREM<<

 

>>DATABÁZE KNIH<<

 

>>DATABÁZE ČLÁNKŮ<<

 

 

Databáze mincmistrů - Vlašský dvůr

 

Nadpis  - Vás informuje o tom, v jaké databázi se nacházíte. Zde se například nacházíte v databázi mincmistrů. Jelikož některé databáze mohou mezi sebou být propojeny, je možné se mezi nimi přepínat. Takže pokud např. v databázi mincoven kliknete na odkaz mincmistrů, zobrazí se omezený seznam pouze pro mincmistry dané mincovny. V takovém případě je v názvu uveden i název příslušné mincovny. Máte tedy neustále přehled, kde se nacházíte.

Pod nadpisem se nachází stručná nápověda. Je společná pro všechna okna.

Následují jednotlivá funkční tlačítka. Jejich popisky se mohou nepatrně lišit podle toho, v jaké databázi se nacházíte. Nejčastější jsou:

Vyhledat – Omezí zobrazený seznam zadanými hodnotami (podrobný popis níže). Stisknutí Enter vyvolá stejnou akci, jako stisknutí tlačítka Vyhledat.

Zobrazit vše – Zruší všechna omezení a zobrazí úplný seznam.

Zrušit vše z dané mincovny – Pokud je seznam otevřen z nadřazené databáze (například jsou zobrazeni mincmistři konkrétní mincovny), zruší se všechna omezení, ale seznam zobrazí pouze data konkrétní mincovny. Popiska tohoto tlačítka se mění podle zobrazené databáze.

Filtrovací řádek – Pomocí něj můžete omezovat jednotlivé seznamy. Pokud kliknete myší na název sloupku, přetřídíte seznam daným sloupkem vzestupně. Kliknete-li na něj podruhé, setřídíte sestupně.

Následuje vlastní výpis zvoleného seznamu.

V některých případech (například pokud se nacházíte v poznámce) se může ještě na začátku a konci výpisu zobrazit odkaz pro návrat na původní výpis.

Podřízené databáze, jako je výpis mincmistrů konkrétní mincovny, se zobrazují v samostatném okně. V takovém případě se na původní výpis vrátíte zavřením okna, nebo záložky.

 

Vyhledávání v seznamech

Jelikož seznamy mohou být velmi rozsáhlé, je nepraktické zobrazovat jednotlivé záznamy jen pomocí posuvníku. Mnohem praktičtější je zobrazená data omezovat. Omezování dat probíhá ve všech databázích podobným postupem. K omezení se používá filtrovacího řádku. Omezení se provádí tak, že do odpovídajícího sloupku zadáte hledanou hodnotu. Tato hodnota se v daném sloupku vyhledává fulltextově. Tedy, zadáte-li např. slovo podkov, zobrazí se nejen slovo podkova, ale také tři podkovy, štít a podkova atd. Pokud si přejete vyhledat pouze mincmistry, Napište do filtrovacího sloupku Titul slovo Mincmistr a stiskněte Enter. Dojde k omezení seznamu pouze na úřad mincmistra. Pokud si přejete zobrazit pouze konkrétního mincmistra, zadejte část jeho jména. Zadáte-li např. do sloupku Jméno hodnotu Gebhart, zobrazí se vám Hans Gebhart, Utz Gebhart, Tobiáš Gebhart atd.

Přejete-li si seznam omezit podle více kritérií, zadejte omezující podmínky do více sloupců. Čili v případě, že si přejete zobrazit všechny rytce v Praze, zadejte do sloupku Titul hodnotu Rytec a do sloupku Mincovna hodnotu Praha. Pokud navíc zadáte do sloupku Jméno i jméno rytce Jiří, bude seznam omezen na všechny rytce v Praze, které mají ve svém jméně i jméno Jiří. Takto můžete postupně omezovat podle potřeby.

Pokud si přejete některou z omezujících podmínek zrušit, vymažte ji ve filtrovacím řádku a stiskněte Enter (nebo tlačítko Vyhledat). V případě, že chcete zobrazit vše, je jednodušší stisknout tlačítko Zobraz vše.

Tip1: Uvědomte si, že někdy mohou být údaje v literatuře nejednoznačné, a proto je vhodné zkusit více variant pro vyhledávání. Pokud například hledáte Rytce, zkuste danou osobu vyhledat také jako řezače kolků, či želez atd. U úřadů naopak nemusí jít o mincmistra, ale o úředníka mince, či správce mincovny. Někdy je tato titulatura velmi nepřesná.

Tip2: V případě jmen zkuste také německou, či anglickou variantu hledaného jména. Např., pro Jana zkuste také Hans, Johann, John atd. To platí především pro zahraniční mincmistry.

Tip3: Datumové údaje jsou zadávány ve tvaru 1534-05-14. Pokud je datum neúplné, může být zadáno ve tvaru 1534-06 (tedy rok a měsíc), nebo 1534 (to je v případě, kdy je znám jen rok). Pokud není znám ani přesný rok, může být uvedeno století. Století je ve tvaru 13. stol. (za číslicí je vždy tečka a za tečkou mezera).

Popis jednotlivých databází

Obsahy jednotlivých databází se postupně doplňují, proto pokud zde nenajdete požadované informace, kontaktujte nás, prosím. Chybějící informace rádi doplníme.

 

 

Databáze mincoven

Tato databáze obsahuje seznam mincoven od rozpadu Říše římské po současnost. Je omezená především na evropské mincovny. Obsahuje tyto sloupce:

 

Databáze mincoven

 

Území – Název státu, na kterém se mincovna nachází. V některých případech může být umístění nepřesné, jelikož se vyskytují na území různých států a přidělení konkrétnímu městu může být sporné.

Název – Název mincovny. I když ve většině případů je v názvu uvedeno město, mohlo být v daném městě mincoven více. Pak mohou být odlišeny například názvem firmy. Pokud je název mincovny barevně zvýrazněn, existuje k mincovně doplňující poznámka. Poznámku zobrazíte kliknutím na zvýrazněný název.

Sloupek M – V případě, že k dané mincovně existuje i záznam o některém z úředníků (mincmistr, vardajn, správce, řezač atd.), je v daném sloupku uvedeno písmeno M. Je taktéž zvýrazněno. Pokud na toto písmeno kliknete myší, zobrazí se seznam všech úředníků dané mincovny.

Město – Název města, ve kterém se mincovna nachází.

Datum založení, Datum zrušení – pokud jsou známy informace o založení mincovny, či jejím zrušení, jsou uvedeny v těchto sloupcích. Datum může být uvedeno i ve tvaru století.

Historické území – Zde pouze, jako doplňující informace pro snadnější omezení některých středověkých mincoven.

 

 

Databáze mincmistrů

Obsahuje jmenný seznam pracovníků mincovny. Jedná se především o mincmistry, vardajny, rytce, řezače, správce, nájemce, komorské grófy, ředitele a inspektory, či mincíře. Úřady některých osob mohou být nepřesné, protože nejsou zcela jednoznačně v textu uvedeny. V takovém případě bývá většinou jako titul uváděn mincmistr, nebo je ponechán zcela prázdný. U některých osob, naopak není známa působnost v konkrétní mincovně. V takovém případě je informace o mincovně prázdná.

Tento seznam může být vyvolán také z databáze mincoven. V takovém případě se zobrazí v samostatném okně, v nadpisu se objeví informace o tom, o jakou mincovnu se jedná, a mezi tlačítky se zobrazí navíc i tlačítko Zobraz vše z dané mincovny.

 

Databáze mincmistrů

 

Jméno – Jméno zaměstnance mincovny. Ve středověku mohou být uvedena jen křestní jména, anebo přízviska. V případě, kdy nejsou známa křestní jména, anebo nejsou jednoznačná, je uvedeno pouze počáteční písmeno. Ve zcela mimořádných případech, kdy jméno nebylo možné jednoduše zapsat na české klávesnici, je počeštěno (to se týká především hispánských, či severských mincmistrů). Často jsou uvedena v jejich německé, či anglické podobě.

Titul – Název úřadu, který osoba v mincovně zastávala. Pokud se jedná o rytce, vyzkoušejte i titul řezač. U mincmistrů v Kutné Hoře mohou být osoby uvedené jako úředník mince. Pro uherské mincovny se používá i titul komorský gróf.

Mincovna – Zde je uvedeno město, ve kterém se mincovna nacházela.

Činný od, Činný do – Období, kdy byl v uvedeném úřadu. Pro tyto údaje platí stejné podmínky, jako pro ostatní datumové údaje (viz výše).

Značka – Slovní popis mincmistrovské značky, kterou daná osoba používala na mincích. Pokud jako značka byla uvedena písmena, jsou vždy uvedeny slovem Písm., mezerou, následují jednotlivá písmena bez mezer a pomlček. Tedy pokud osoba používala písmena Av-H, je to uvedeno, jako Písm. AVH (mezera je mezi klíčovým slovem Písm. a písmeny). Pokud jsou na minci uvedeny monogramy dva Např. CvG-AK, je to ve sloupku uvedeno jako Písm. CvGAK.

Obrázek značky – Pokud je k dispozici fotografie značky, je zde zobrazena. V případě, že mincmistr používal více variant značek, mohou zde být uvedeny na více řádcích.

Poznámka – Doplňující poznámka k danému záznamu. Ve většině případů se zde nachází odkaz na literaturu, či internetovou stránku, ze které byly informace čerpány. Databáze literatury se připravuje a bude v brzké době uvedena, jako další pomocná databáze.

 

 

Databáze mincovních reforem

V této databázi se nacházejí základní informace o reformách, nařízeních, či jiných událostech, které mohly mít význam na produkci jednotlivých mincoven. Můžete zde naleznout další doplňující informace, které nebylo vhodné uvádět v poznámce pro konkrétní mincovny.

 

Databáze mincovních reforem

 

Datum – Datum, nebo období, kdy došlo k dané reformě. Pro zadávání platí stejné podmínky, jako pro ostatní datumové údaje.

Název – Stručný název reformy, či události.

Poznámka – Další doplňující informace. Zde naleznete odkazy na literaturu.

Vydavatel – Zpravidla jméno panovníka, který reformu uskutečnil.

Území – Název území, pro které byla reforma vyhlášena. Jedná se pouze o pomocný údaj, ve kterém je většinou uveden buď současný stát, nebo starší celek (Čechy, Morava, Slezsko atd.).

Město – Zde může být uvedeno město (více měst), podrobnější území, ve kterém reforma platila.

Klíčová slova – Zde jsou uvedena pomocná klíčová slova, podle kterých je možné seznam omezit. Zpravidla je zde uveden rok reformy, území, typ reformy (začátek, konec ražby), nominál atd. Mezi často používaná klíčová slova patří obchod, právo, oběh, postup, privilegium.

 

Věříme, že Vám tyto databáze budou k užitku a budeme rádi za jakékoliv doplňující informace, připomínky, či doporučení na další zdroje.

Velice rádi též uvítáme fotografie mincmistrovských značek, které byste nám povolili doplnit do databází a tím zvýšit její přínos i pro další sběratele.

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek, či návrhů, o jaké další databáze byste měli zájem, kontaktujte autora Pavla Gregora: mail.greggy@tiscali.cz.