Typologická zpracování pražských grošů Jana Lucemburského
Autor: Jan Cihlář
Datum: 18.05. 2020
Zpět na seznam
Smolík 1894 - Castelin 1960 - Hásková 1991 (Chaura, Chaurova sbírka) - Vorlová 2002 (Hradecký nález) - Pinta 2003 (korigovaná Castelinova tabulka) - Hána 2007 - Cihlář-Richtera 2013

 

Na následujících řádcích je soupis základních prací používaných k určování pražských grošů Jana Lucemburského. Ačkoliv je určování podle některých z níže uvedených děl již třeba považovat za obsolentní, dosud se s jejich užitím setkáváme. Součástí tohoto soupisu jsou (formou přílohy) také hlavní části těchto děl, a tak si určování podle nich můžete také v praxi vyzkoušet.

 


Smolík 1894
 

Dílo Josefa Smolíka z roku 1894 (dnes je známější spíše doplněný reprint z roku 1971) je prvním typologickým rozborem pražských grošů všech panovníků a platí to i pro groše Jana Lucemburského. Smolík popisuje celkem 20 různých variant grošů Jana Lucemburského, přičemž jednotlivé varianty rozlišuje podle rozličných "oddělovacích znamének" a řadí je za sebe podle jím pozorovaných "odchylek v jakosti".

 

Typologická tabulka pražských grošů Jana Lucemburského podle J. Smolíka (*.pdf, 2,4 MB)

 


Castelin 1960
 

V roce 1960 publikoval v Numismatickém sborníku Karel Castelin svoji studii s názvem O chronologii pražských grošů Jana Lucemburského. Toto dílo vzniklo na základě rozboru 12 velkých depotů obsahujících groše Jana Lucemburského (celkem 4438 exemplářů). Hlavním výstupem studie je typologicko-chronologická tabulka rozlišující 47 variant grošů Jana, které jsou dále rozděleny do osmi chronologických skupin. Jednotlivé varianty se od sebe odlišují (obdobně jako ve Smolíkově typologii) rozdílnými kombinacemi rozdělovacích znamének. Rozdělení do chronologických skupin autor provedl jednak zčásti na základě rozboru složení depotů, ale především opět podle jakostních parametrů grošů (hmotnosti a ryzosti). Autor však většinou nepracoval přímo fyzicky s mincemi, ale pouze se staršími popisy depotů. Určitým problémem této studie je také obtížná interpretace vyobrazení některých rozdělovacích znamének (s tímto problémem se setkáváme i v práci J. Smolíka), což pravděpodobně vzniklo především dobovou typografickou limitací při tisku tabulek, případně i přepisem ze starších ne zcela přesných popisů mincí (tuto možnost zmiňuje i samotný K. Castelin). Přes uvedené nedokonalosti a problémy je třeba Castelinovu studii považovat za zásadní dílo posouvající znalosti o pražských groších Jana Lucemburského výrazně vpřed.

 

Typologická tabulka pražských grošů Jana Lucemburského podle K. Castelina (*.pdf, 1,2 MB)

 


Hásková 1991 (Chaura, Chaurova sbírka); Vorlová 2002 (Hradecký nález)
 

K určování pražských grošů Jana Lucemburského bývají někdy používány i popisy velkých sbírek či nálezů mincí. To především z toho důvodu, že v Castelinově studii nenalezneme zcela všechny varianty Janových grošů, se kterými se můžeme setkat. Právě takovéto varianty, které K. Castelin neznal, bývají někdy popisovány odkazem na sbírku či depot, respektive literární pramen, kde případně taková varianta popsána byla. Nejobvykleji se takto odkazuje na popis grošové části Chaurovy sbírky sepsaný Jarmilou Háskovou, případně na knihu Dagmar Vorlové popisující velký depot grošů Jana Lucemburského (833 kusů) a Karla IV. nalezený v prosinci roku 1991 v Hradci Králové.

 

Typologická tabulka pražských grošů Jana Lucemburského podle J. Háskové (*.pdf, 2,2 MB)

 

Typologická tabulka pražských grošů Jana Lucemburského podle D. Vorlová (*.pdf, 2,8 MB)

 


Pinta 2003 (Pintou korigovaná Castelinova tabulka chronologie grošů Jana)
 

V roce 2003 vyšel v Numismatických listech krátký článek Václava Pinty (doplněný o přehlednou tabulku) s názvem Ke Castelinově tabulce chronologie pražských grošů Jana Lucemburského. V. Pinta se v něm pokusil odstranit další z problémů Castelinovy studie z roku 1960, kterým je nesoulad mezi slovním popisem některých variant v textové části a jejich grafickým záznamem ve dvou Castelinových tabulkách. Výsledkem je tzv. "Pintou korigovaná Castelinova tabulka chronologie grošů Jana Lucemburského". I v této nové tabulce bohužel zůstávají problémy s interpretací vyobrazení některých rozdělovacích znamének a bohužel Pintova práce neodstraňuje zcela beze zbytku ani chyby, jejichž nápravu si kladla za svůj cíl.

 

Typologická tabulka pražských grošů Jana Lucemburského podle V. Pinty (*.pdf, 0,4 MB)

 


Hána 2007
 

Žádná z dosud zde jmenovaných studií nepracuje s obrazovou částí mince - s tvarem lva a koruny. První ukázkou směru, jakým by se budoucí práce zpracovávající grošové mincovnictví Jana Lucemburského měly ubírat, je dílo Jiřího Hány Úvahy o typologii a chronologii pražských grošů Jana Lucemburského, publikované v Numismatickém sborníku v roce 2007. Autor zde identifikoval čtyři základní typy Janových grošů, lišící se kresbou lva a dále popisuje existenci tří základních tvarů lícní koruny. Detailněji se Hána tématu nevěnuje, nezabývá se obrazovými nebo opisovými variantami, a tak tato práce nemůže být považována za novou plnohodnotnou typologii pražských grošů Jana Lucemburského. Je však velmi dobrým východiskem pro práce budoucí.

 

Typologická tabulka pražských grošů Jana Lucemburského podle J. Hány (*.pdf, 1,3 MB)

 


Cihlář - Richtera 2013
 

V roce 2013 na numismatické konferenci Peníze v proměnách času IX. představili autoři Jan Cihlář a Lukáš Richtera průběžné výsledky svého studia problematiky pražských grošů Jana Lucemburského. Prezentovali konferenční příspěvek s názvem Nová revize Castelinovy tabulky pražských grošů Jana Lucemburského. Hlavním výstupem bádání je nová typologická tabulka, ve které se autoři pokusili odstranit nedostatky starších zpracování a doplnit ji o nové poznatky. V jejich nové tabulce jsou realisticky vyobrazena rozdělovací znaménka, navrhují řešení nejasností u některých duplicitně zaznamenaných či sporně existujících variant zakreslených v původní Castelinově tabulce a řeší také rozpory textové a tabulkové části Castelinovy studie. Tabulka byla doplněna o autorům známé nové varianty, jež Castelinova práce neznala, včetně několika variant dosud nikde nezaznamenaných. A zcela nově se v typologické tabulce objevují u každé jednotlivé varianty také informace o obrazové části mince (o typu lva) a také o typu rubní značky vyskytující se u dané varianty. Při určování typů lva autoři vycházejí z Hánovy studie z roku 2007, nicméně i tuto doplňují o jeden přechodný typ a také o několik obrazových variant v rámci jednoho ze základních typů. Tato studie je zatím nejkomplexnějším typologickým zpracováním pražských grošů Jana Lucemburského. Abstrakt prezentace byl publikován v konferenčním sborníku a hlavní výstup studie "Nově revidovaná Castelinova typologická tabulka pražských grošů Jana Lucemburského" byla společně s abstraktem publikována na internetové síti academia.edu, odkud jsou veřejně dostupné. Tato práce je určitým předstupněm nové komplexní typologie Janových grošů a v současnosti by měla být i dobrou pomůckou pro badatele a sběratele, usnadňující jim určování Janových grošů.

 

Typologická tabulka pražských grošů Jana Lucemburského podle J. Cihláře a L. Richtery (*.pdf, 3,5 MB)

 

Zbývá ještě dodat, že na vytvoření nové typologie pražských grošů Jana Lucemburského, která by měla být vypracována dle aktuálně platné numismatické metodiky, pracující komplexně s obrazovou i opisovou částí mince a respektující obecný princip, že základním nositelem typu je obraz lva, se pracuje. Doufejme, že je jenom otázkou času, kdy bude takováto nová typologie numismatické veřejnosti představena.

 CASTELIN, Karel: O chronologii pražských grošů Jana Lucemburského, Numismatický sborník VI. - 1960, s. 129-163.
CIHLÁŘ, Jan. - RICHTERA, Lukáš: Nová revize Castelinovy tabulky pražských grošů Jana Lucemburského. Konference Peníze v proměnách času 9. Valtice, Czech Republic, 30th September-3rd October 2013. In: Štefan J. (ed.): Peníze v proměnách času 9 - Nové výsledky numismatických výzkumů. Ostrava, 30-31. [online]. [cit. 30.4.2020]. Dostupné z: https://www.academia.edu/37943873
HÁNA, Jiří: Úvahy o typologii a chronologii pražských grošů Jana Lucemburského, Numismatický sborník 22 - 2007, s. 107-114.
HÁSKOVÁ, Jarmila: Pražské groše 1300-1526. České, moravské a slezské mince 10.-20. století. Národní muzeum v Praze. "Chaurova sbírka". Svazek III. Praha 1991.
PINTA, Václav: Ke Castelinově tabulce chronologie pražských grošů Jana Lucemburského. Numismatické listy 58, s. 138-139.
SMOLÍK, Josef: Pražské groše a jejich díly (1300-1547), Praha 1894 (dnes je známější reedice tohoto díla s doplňky K. Castelina a I. Pánka, vydaná v Praze v roce 1971).
VORLOVÁ, Dagmar: Hromadný nález pražských grošů z Hradce Králové. Hradec Králové 2002.